faisal qureshi's homepage

faisal qureshi iconfaisal qureshi
faisal qureshi photo
January09
06:01:07 PM06:01:07 PM

FAISAL***QURESHI ke taraf say tamam

Members aur Visitors ko (Aslam)

___________________________________

City_____Peshawar   Prize Bond_____750

____________________

(1) First SingleTendola

 (2) First 2 Akray

____________________

(1) First Tendola

____________________

First Tendola 6562 sy start

 

65 X 85399 X=End 30(81)28(7)9

 

First Single Akra

(81)

First Single Tendola

(817)

 

First Pass 817

 

81 X 85399 X=End 47(84)93(0)2

 

First Single Akra

(84)

First Single Tendola

(840)

 

First Pass 840

 

84 X 85399 X=End 51(45)93(3)1

 

Prize Bond 750 Peshawar

 

First Single Akra

(45)

First Single Tendola

(453)

 

 

____________________

(2) First 2 Akray

____________________

First Akra 0604 sy start

 

060 X 68427 = 410(56)20

 

First Akra

(56)(65)

 

First Pass 656

 

656 X 68427 = 4488(81)12

 

First Akra

(81)(18)

 

First Pass 817

 

817 X 68427 = 5590(48)59

 

First Akra

(48)(84)

 

First Pass 840

 

840 X 68427 = 5747(86)80

 

Prize Bond 750 Peshawar

 

First Akra

(86)(68)

 

____________________

First Fourcast Formula

9639 Say Start

____________________

 

9639 Zarab_____> XXX End = 99469(5949)7

 

5949 Zarab_____> XXX End = 12678(0604)8

 

5604 Zarab_____> XXX End = 48012(6562)5

 

6562 Zarab_____> XXX End = 94178(8179)3

 

8179 Zarab_____> XXX End = 30569(8408)9

 

8408 Zarab_____> XXX End = 56018(xxxx)7

 

____________________

Record Formula ap ky samny siruf 1 formula nhi full win set game fourcast Formula aur target game ky leay rabta kary.

____________________

First Only {1} Akra {2} Tendoly {4} Fourcast 100% full Guarantee Formula kay sath siruf Members ky leay

____________________

{{{Contact}}}

____________________

Faisal Qureshi

***0336-0220030***

***0311-4320030***

***0304-4260281***

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advertisement
faisal qureshi iconfaisal qureshi
faisal qureshi photo
January09
06:00:55 PM06:00:55 PM

FAISAL***QURESHI ke taraf say tamam

Members aur Visitors ko (Aslam)

___________________________________

City_____Peshawar   Prize Bond_____750

(3) First Open

(4) First Close

(5) First Center

____________________

(3) First Open

____________________

First Open Formula 3088 sy start

 

30 X 69535 X=End 4351(60)46

 

Open

(6)(0)

(1)(5)

 

First Pass 589

 

58 X 69535 X=End 1626(53)30

 

Open

(5)(3)

(0)(8)

 

First Pass 545

 

54 X 69535 X=End 1409(91)98

 

Open

(9)(1)

(4)(6)

 

First Pass 963

 

96 X 69535 X=End 4456(04)31

 

Open

(0)(4)

(5)(9)

 

First Pass 594

 

59 X 69535 X=End 1683(10)39

 

Open

(1)(0)

(6)(5)

 

First Pass 060

 

06 X 69535 X=End 1740(64)18

 

Open

(6)(4)

(1)(9)

 

First Pass 656

 

65 X 69535 X=End 2042(83)66

 

Open

(8)(3)

 

First Pass 817

 

81 X 69535 X=End 3172(31)97

 

Open

(3)(1)

(8)(6)

 

First Pass 840

 

84 X 69535 X=End 3411(65)80

 

Prize Bond 750 Peshawar

 

Open

(6)(5)

(1)(0)

 

 

____________________

(4) First Close

____________________

First Close 3088 sy start

 

30 X 94 = 2820

 

Close

(2)(8)

(0)

 

First Pass 589

 

58 X 94 = 5452

 

Close

(5)(4)

(2)

 

First Pass 545

 

54 X 94 = 5076

 

Close

(5)(0)

(7)(6)

 

First Pass 963

 

96 X 94 = 9024

 

Close

(9)(0)

(2)(4)

 

First Pass 594

 

59 X 94 = 5546

 

Close

(5)(4)

(6)

 

First Pass 060

 

06 X 94 = 564

 

Close

(5)(6)

(4)

 

First Pass 656

 

65 X 94 = 6110

 

Close

(6)(1)

(0)

 

First Pass 817

 

81 X 94 = 7614

 

Close

(7)(6)

(1)(4)

 

First Pass 840

 

84 X 94 = 7896

 

Prize Bond 750 Peshawar

 

Close

(7)(8)

(9)(6)

 

 

____________________

(5) First Center

____________________

First Center Formula 9639 sy start

 

 

963 X 59781 X=End 331(4)2016

 

Center

(4)(9)

 

First Pass 594

 

594 X 59781 X=End 126(0)9539

 

Center

(0)(5)

 

First Pass 060

 

060 X 59781 X=End 128(6)5564

 

Center

(6)(1)

 

First Pass 656

 

656 X 59781 X=End 153(7)9210

 

Center

(7)(2)

 

First Pass 817

 

817 X 59781 X=End 238(5)4508

 

Center

(5)(0)

 

First Pass 840

 

840 X 59781 X=End 252(1)6506

 

Prize Bond 750 Peshawar

 

Center

(1)(6)

 

 

____________________

First Fourcast Formula

9639 Say Start

____________________

 

9639 Zarab_____> XXX End = 99469(5949)7

 

5949 Zarab_____> XXX End = 12678(0604)8

 

5604 Zarab_____> XXX End = 48012(6562)5

 

6562 Zarab_____> XXX End = 94178(8179)3

 

8179 Zarab_____> XXX End = 30569(8408)9

 

8408 Zarab_____> XXX End = 56018(xxxx)7

 

____________________

Record Formula ap ky samny siruf 1 formula nhi full win set game fourcast Formula aur target game ky leay rabta kary.

____________________

First Only {1} Akra {2} Tendoly {4} Fourcast 100% full Guarantee Formula kay sath siruf Members ky leay

____________________

{{{Contact}}}

____________________

Faisal Qureshi

***0336-0220030***

***0311-4320030***

***0304-4260281***

____________________

 

 

 

 

Advertisement
faisal qureshi iconfaisal qureshi
faisal qureshi photo
December13
01:53:47 PM01:53:47 PM

FAISAL***QURESHI ke taraf say tamam

Members aur Visitors ko (Aslam)

___________________________________

City_____HyderAbad   Prize Bond_____200

____________________

(1) First Akra Tendola

(2) First Second Akra

(3) First Open

(4) First Close

(5) First Center

____________________

(1) First Single Akra & Tendola

____________________

First Akra Tendola 9639 sy start

 

963 X 68494 = 6(59)5(9)722

 

First Akra

(59)(04)

Center

(9)H(4)

 

First tendola

(599)(594)

(049)(044)

First Pass 594

 

594 X 68494 = 4(06)8(5)436

 

First Akra

(06)(51)

Center

(5)(0)

 

First tendola

(065)(060)

(515)(510)

First Pass 060

 

060 X 68494 = 4(10)9(6)40

 

First Akra

(10)(65)

Center

(6)(1)

 

First tendola

(106)(101)

(656)(651)

First Pass 656

 

656 X 68494 = 4(49)3(2)064

 

First Akra

(49)(94)

Center

(2)(7)

 

 

Prize Bond 200 MuzafarAbad

First Akra

(49)(94)

First tendola

(492)(942)

(497)(947)

 

____________________

(2) First Akra

____________________

First Second Akra 5894 sy start

 

5894 X 9573 1 time Jazar = 751(1.54)19

 

F/S Akray

(15)(14)(51)

(54)(41)(45)

First Pass 545

 

5455 X 9573 1 time Jazar = 722(6.39)01

 

F/S Akray

 (63)(69)(36)

(39)(96)(93)

First Pass 963

 

9639 X 9573 1 time Jazar = 960(5.94)33

 

F/S Akray

 (59)(54)(95)

(94)(45)(49)

First Pass 594

 

5949 X 9573 1 time Jazar = 754(6.50)76

 

F/S Akray

 (65)(60)(56)

(50)(06)(05)

First Pass 060

 

0604 X 9573 1 time Jazar = 240(4.59)80

 

F/S Akray

 (45)(49)(54)

(59)(94)(95)

Second Pass 450

Is Formula sy Second Akra 45 Mubarak

 

6562 X 9573 1 time Jazar = 792(5.78)23

 

Prize Bond 200 MuzafarAbad

F/S Akray

 (57)(58)(75)

(78)(85)(87)

 

____________________

(3) First Open

____________________

First Open Formula 3088 sy start

 

30 X 77979 X=End 54726(51)9

 

Open (5)(1)

First Pass 589

 

58 X 77979 X=End 20455(55)7

 

Open (5)

First Pass 545

 

54 X 77979 X=End 17731(39)2

 

Open (3)(9)

First Pass 963

 

96 X 77979 X=End 56039(95)6

 

Open (9)(5)

First Pass 594

 

59 X 77979 X=End 21167(00)1

 

Open (0)

First Pass 060

 

06 X 77979 X=End 21890(60)7

 

Open (6)(0)

 

First Pass 656

Is formula sy First Open Mubarak

 

65 X 77979 X=End 25691(06)0

 

Prize Bond 200 MuzafarAbad

Open

(0)(6)

 

____________________

(4) First Close

____________________

First Close 5894 sy start

 

85 X 4422 = 3(75)870

 

Close (7)(5)

First Pass 545

 

45 X 4422 = 1(98)990

 

Close (9)(8)

First Pass 963

 

69 X 4422 = 3(05)118

 

Close (0)(5)

First Pass 594

 

95 X 4422 = 4(20)090

 

Close (2)(0)

First Pass 060

 

60 X 4422 = 2(65)320

 

Close (6)(5)

First Pass 656

 

56 X 4422 = 2(47)632

 

Prize Bond 200 MuzafarAbad

Close

(4)(7)

 

____________________

(5) First Center

____________________

First Center Formula 5455 sy start

 

545 X 53942 = 13(73)328

 

Center (7)(3)

First Pass 963

 

963 X 53942 = 51(94)6146

 

Center (9)(4)

First Pass 594

 

594 X 53942 = 32(04)1548

 

Center (0)(4)

First Pass 060

 

060 X 53942 = 32(36)520

 

Center (3)(6)

First Pass 656

 

656 X 53942 = 35(38)5952

 

Prize Bond 200 MuzafarAbad

Center

(3)(8)

 

____________________

First Fourcast Formula

5894 Say Start

____________________

 

5894 Zarab_____> XXX End = 56467(5455)0

 

5455 Zarab_____> XXX End = 46570(9639)6

 

9639 Zarab_____> XXX End = 99469(5949)7

 

5949 Zarab_____> XXX End = 12678(0604)8

 

5604 Zarab_____> XXX End = 48012(6562)5

 

6562 Zarab_____> XXX End = 94178(xxxx)3

 

____________________

Record Formula ap ky samny siruf 1 formula nhi full win set game fourcast Formula aur target game ky leay rabta kary.

____________________

First Only {1} Akra {2} Tendoly {4} Fourcast 100% full Guarantee Formula kay sath siruf Members ky leay

____________________

{{{Contact}}}

____________________

Faisal Qureshi

***0336-0220030***

***0311-4320030***

***0304-4260281***

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advertisement